Novinky v ČR tisknout

Revize ročních administrativních poplatků

Posílení služeb: revize Ročních administrativních poplatků - Annual Administration Fee (AAF)

Prvního ledna 2014 vejde v platnost upravená směrnice (FSC-POL- 20-005 V2) o Ročních administrativních poplatcích - Annual Administration Fee (AAF), která je závazná pro všechny držitele certifikátu FSC. AAF poplatky byly zavedeny za účelem podpory základních funkcí a služeb organizace FSC poskytované držitelům certifikátu a od roku 2008 nebyly měněny.

Certifikované subjekty mohou na oplátku očekávat větší zapojení FSC na národní, regionální a mezinárodní úrovni zvláště pak v oblasti:

  • správy a rozvoje řízení samotné organizace složené z mnoha zájmových skupin
  • zachování celosvětového systému FSC standardů a politik a informování o nich
  • globální a národní propagaci a marketing včetně spolupráce s komerčními partnery
  • správu a ochranu obchodní známky FSC
  • udržení a vylepšení systému řešení stížností a získávání podpory veřejnosti a státní správy.

Mírné zvýšení pro většinu držitelů certifikátu

(c) FSC A.C.

Pro většinu FSC certifikovaných firem to bude znamenat mírné zvýšení poplatků AAF, které hradí prostřednictvím certifikační firmy a jsou zahrnuty v ceně ročního auditu.

Přehled upravených poplatků najdete zde.

Nárůst ročních poplatků pro většinu držitelů certifikátu bude v rozmezí 50 – 400 amerických dolarů. Pro některé firmy z kategorií s vysokým obratem bude nárůst větší zatím co vlastníky malých lesů a komunitní lesy čeká jen minimální zvýšení, které by mělo zvýšit jejich zájem a zapojení.

Reakce na požadavky firem

Dva důvody pro revizi AAF:
1.    zvýšená poptávka certifikovaných subjektů po službách a
2.    touha FSC vyhovět této poptávce na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

Zvýšený příjem z této úpravy poplatků bude rozdělen převážně mezi již existující národní a regionální zastoupení FSC a dále bude investován do nových zemí, kde FSC musí zajistit silného zástupce. Řízení mezinárodní sítě organizace FSC budou doprovázet indikátory od-povědnosti a výkonnosti nutné k rozvoji jedné globální organizace s cílem splnit misi FSC.

Místní strategická investice

Změní se také způsob rozdělování příjmů v rámci organizace FSC. Na rozdíl od minulého modelu výběru a rozdělení poplatků AAF zajistí nový způsob, že pevně stanovené procento vybraných poplatků zůstane v dané zemi. Tyto prostředky podpoří místní, regionální a mezinárodní aktivity. Jinými slovy dojde k napřímení vztahů mezi poplatky od certifikovaných firem a mírou zapojení národního a regionálního (evropského) zastoupení.

K tomu se navíc FSC zaměří na snižování rizik při certifikaci v důležitých zemích a bude hybnou silou v zemích s nevyvinutým nebo málo vyvinutým trhem - zvláště v tropech.

Změna požadovaná členy

(c) FSC A.C.Revizi celkové finanční strategie si vyžádali členové FSC na valné hromadě v roce 2011. Za účelem naplnění této výzvy angažovalo FSC konzultační tým složený ze zástupců firem Price Waterhouse Coopers (London) a Sustainability, Ltd.

Tyto firmy potvrdily, že klíčovým faktorem pro organizační model FSC, zapojující mnoho různých zájmových skupin, který vede ke kontinuálnímu růstu odpovědně obhospodařovaných lesů, je silné národní a regionální zastoupení (kanceláře). Mezi širokým spektrem aktivit podporují a řídí naše národní a regionální kanceláře tvorbu národních lesních standardů, provádí propagační a spotřebitelské aktivity, pomáhají komerčním subjektům ve spojování nabídky a poptávky FSC výrobků, chrání obchodní známku FSC, zapojují se do získávání podpory veřejnosti i státní správy a jsou prvním kontaktním místem pro certifikaci FSC.

Studie dále zdůraznila potřebu FSC nasměrovat více prostředků do podpory regionálních a lokálních trhů, zvyšování lokálních, regionálních a národních kapacit a více se zaměřit na snižování rizik na problematických trzích. Do budoucna se proto FSC zaměří hlavně na zajištění a zlepšení v těchto třech oblastech.

Jeden z mnoha procesů směřující k vytvoření silnějšího FSC

Revize poplatků AAF je jedním z několika procesů probíhajících v FSC, které mají za cíl vytvořit silnější certifikační systém připravený na budoucí výzvy.

(c) FSC  A.C.

Hlavním cílem upravené směrnice o poplatcích je umožnit FSC, díky většímu zapojení a posílení trhu na národní a mezinárodní úrovni, poskytnout držitelům certifikátu přidanou hodnotu.

„Doufáme, že změny v Ročních administrativních poplatcích a restrukturalizaci organizace FSC budou Vámi i dalšími důležitými zainteresovanými subjekty přijaty dobře. Uvědomujeme si, že systém FSC právě prochází významnými změnami, ale tyto změny slouží k rozvoji FSC v ještě silnější a vstřícnější certifikační systém, na který se můžete spolehnout. Ujišťujeme Vás, že budeme tvrdě pracovat a budeme všem prospěšní, abychom na konci vytvoří silnější a jednotnější organizaci FSC, ze které budete mít výhody jak Vy, tak světové lesy.“, řekl Kim Carstensen, ředitel FSC International.

 

> Přečtěte si více o procesu transformace FSC na jednu mezinárodní organizaci (motion 8)
> Aktuální směrnice o AAF poplatcích
> Nová směrnice o AAF poplatcích

 

 


zpět na přehled